Wellicht bent u bekend met de gebreken die zich voordeden met deze deuren die werden gemaakt door een Duitse fabrikant: de deuren lekten olie, werden te heet of werkten geheel niet. De fabrikant bleek niet de gewenste kwaliteit te kunnen leveren en werd door Tesla voor de rechter gesleept. Maar wat als deze auto reeds via een autodealer is verkocht aan een consument? Wat kan en wat moet een autodealer doen en wat zijn de verplichtingen van de leverancier in het geval dat een onderdeel van de auto een gebrek vertoont?

In beginsel

De vraag is allereerst of de geleverde auto beantwoord aan de overeenkomst. Wanneer we er vanuit gaan dat de auto door een consument wordt gekocht, zijn de bijzondere wettelijke bepalingen met betrekking tot consumentenkoop van toepassing. De koper van een auto mag in beginsel verwachten dat de door hem gekochte auto de eigenschappen bezit die voor normaal gebruik noodzakelijk zijn. Het enkele feit dat er nog met een auto kan worden gereden betekent echter niet dat deze ook geschikt is voor normaal gebruik. Dat zou er immers toe leiden dat een gebrek aan de autodeur van een Tesla niet leidt tot zogenaamde ‘non-conformiteit’ van de auto en dat de koper bijvoorbeeld geen herstel of vervanging kan vorderen.

Of als gevolg van een gebrekkig onderdeel sprake is van non-conformiteit, is afhankelijk van de informatie die de koper bij de aankoop van de auto heeft ontvangen en hetgeen hij als gevolg daarvan mocht verwachten. Uiteraard mag een koper bij een nieuwe auto andere verwachtingen hebben dan bij een tweedehands auto en daarnaast speelt bijvoorbeeld ook de koopprijs van de auto een belangrijke rol. Indien het gebrek aan het onderdeel van de auto zich binnen zes maanden na de koop van de auto heeft geopenbaard, wordt vermoed dat de auto op het moment van de koop niet aan de overeenkomst beantwoordde. Een bezitter van een Tesla zal er in beginsel wel vanuit mogen gaan dat de deuren van zijn auto goed werken.

Non-conformiteit

Wanneer wordt vastgesteld dat een gebrekkig onderdeel er toe leidt dat sprake is van non-conformiteit, is de autodealer gehouden tot herstel of vervanging. De koper dient de autodealer dan in beginsel eerst in de gelegenheid te stellen het gebrek te repareren en kan niet zomaar besluiten de auto door een ander te laten repareren en vervolgens de kosten op de autodealer verhalen. Het vorderen van herstel of vervanging op kosten van de autodealer is uiteraard niet mogelijk indien het gebrek aan het onderdeel is ontstaan als gevolg van slijtage of andere omstandigheden die voor rekening van koper dienen te komen.

Algemene voorwaarden

Indien de autodealer echter wel voor vervanging of herstel heeft moeten zorgdragen, zal hij de door hem gemaakte extra kosten waarschijnlijk willen verhalen op de leverancier van de auto of van het gebrekkige onderdeel. Of verhaal van deze kosten op de leverancier, of uiteraard de gratis levering van een nieuw onderdeel, mogelijk is, hangt af van diverse omstandigheden. Zo zal moeten worden bekeken welke afspraken er zijn gemaakt tussen de leverancier en de autodealer en of er op de relatie tussen de leverancier en de autodealer algemene voorwaarden van toepassing zijn. Het kan immers zo zijn dat de aansprakelijkheid van de leverancier in de algemene voorwaarden is beperkt of uitgesloten. Bovendien is een en ander natuurlijk afhankelijk van de garantie die door de leverancier op het onderdeel is gegeven.

Niet gelijk

Het is dan ook van belang hierover heldere afspraken te maken met de leverancier en deze afspraken als autodealer zoveel mogelijk door te leggen naar de uiteindelijke koper. Van belang daarbij is wel dat de rechten en de vorderingen van de consumentkoper ten opzichte van de verkoper niet kunnen worden beperkt of uitgesloten. De regels voor de verkoop van een auto aan een consument zijn namelijk niet gelijk aan de regels die van toepassing zijn op een verkoop aan een professionele koper.

Meer weten? Neem dan contact met ons op.
 

Deze column van meester Valerie Lipman staat in het maartnummer van Automobiel Management.