Dat meldt men op de website. De uitspraak heeft overigens geen directe gevolgen voor de sector omdat de ontstane problemen voor de huidige en voorgaande cao-periode al zijn gerepareerd in de cao-afspraken.

Bovag stelde in cassatie dat het de sociale partners zijn die over de verdeling van de pensioenpremie gaan en niet het bestuur van pensioenfonds PMT. Daarnaast stelde Bovag dat PMT onvoldoende rekening heeft gehouden met de grote belangen van de Bovag-achterban door een afwijkende premieverdeling vast te leggen in de pensioenreglementen, hetgeen grote nadelige gevolgen had voor de werkgevers in de sector.

Verbaasd

Beide klachten zijn door de Hoge Raad helaas afgewezen. Dat betekent dat Bovag geen directe invloed heeft op de verdeling van de pensioenpremie tussen werkgevers en werknemers. De pensioenpremieverdeling kan door andere partijen – dus buiten Bovag om – worden vastgesteld. Dit terwijl de pensioenpremieverdeling grote invloed heeft op de lasten van werkgevers en werknemers in de Bovag-sector. Dat verbaast Bovag en is niet in het belang van deze werkgevers en werknemers.

Geen gevolgen werkgevers

Deze uitspraak heeft overigens geen financiële gevolgen voor werkgevers en werknemers in de Bovag-sector, omdat Bovag en vakbonden tijdens de jongste cao-besprekingen de ongewenste situatie die door de aangepaste pensioenpremieverdeling was ontstaan, hebben gerepareerd. Het ging Bovag in deze cassatiezaak om de principiële kwestie of sociale partners het nu wel of niet voor het zeggen hebben inzake de pensioenpremieverdeling.

Aanvechten

Bovag ging in cassatie tegen de uitspraak van 17 mei 2016 van het Hof in Arnhem. Enerzijds heeft die uitspraak duidelijk gemaakt dat Bovag-bedrijven terecht de door Bovag geadviseerde ‘oude VPL-premieverdeling’ voor de overgangsrechten hebben gehanteerd over 2014 en 2015. En dat scheelt de werkgevers in de sector veel geld. Anderzijds heeft het Hof geoordeeld dat PMT het recht heeft om de pensioenregeling en -premieverdeling vast te stellen, en dat PMT daarin Bovag kan negeren. Dat wilde Bovag aanvechten.

Andere manier

De uitspraak betekent dat Bovag alles in het werk zal stellen om op een andere manier invloed te krijgen op de premies en de pensioenen van de duizenden werkgevers en vele tienduizenden werknemers in de Bovag-sector. Men is daartoe reeds in gesprek met de werkgeversorganisaties, verenigd in FWT, die samen met Bovag in pensioenfonds PMT zitten. De branche-organisatie heeft overigens wel een bestuurszetel in het pensioenfonds.