Want in tegenstelling tot NOx heeft de CO2-uitstoot wel directe gevolgen voor de hoogte van de belastingen. In de eerste plaats zijn dat de bpm en de bijtelling. Er kunnen echter ook gevolgen zijn voor bijvoorbeeld de milieu-investeringsaftrek en de motorrijtuigenbelasting. Staatssecretaris Wiebes van Financiën schrijft hierover: "De gevolgen voor de specifieke Nederlandse situatie vanwege onregelmatigheden die rechtstreeks ingrijpen op de CO2-uitstoot zoals bepaald bij de Europese typegoedkeuring zullen nader bezien worden. Daarbij zal dan tevens worden gekeken naar de mogelijke en gewenste vervolgstappen met betrekking tot eventueel misgelopen belastinginkomsten. Het is duidelijk dat, mochten er mogelijkheden blijken te zijn voor eventueel schadeverhaal, dit thuishoort bij de veroorzaker van de schade en niet bij de consument. Volkswagen heeft in een brief gericht aan de minister van Financiën op 6 november jl. laten weten dat de Volkswagen Groep eventuele additionele heffingen als gevolg van een te lage fabrieksopgave voor de CO2-emissies volledig voor zijn rekening zal nemen. Daarbij heeft Volkswagen Groep de competente autoriteiten nadrukkelijk verzocht geen aanvullende claims bij de consumenten neer te leggen".
Aan dat verzoek wil de staatssecretaris dus tegemoetkomen. Voorlopig heeft hij echter onvoldoende informatie om de hoogte van bijvoorbeeld de bijtellingsgevolgen te kunnen inschatten, zo schrijft hij aan de Tweede Kamer. (bron: Auto & Fiscus – AMD)