“Automobilisten kiezen steeds vaker voor een elektrische auto. En dat is maar goed ook, want we stimuleren dit als kabinet vanwege het klimaat. Het betekent wel dat de overheidsinkomsten van autobelastingen op termijn teruglopen, met name door teruglopende inkomsten uit de brandstofaccijns. Dit jaar halen we circa 14 miljard euro op, waarvan ruim 4 miljard euro via de motorrijtuigenbelasting. Deze overheidsinkomsten op peil houden is één van de redenen om een nieuw en toekomstbestendig systeem in te voeren. Straks betalen alle automobilisten, ook de elektrische rijders, belasting afhankelijk van hoeveel ze de weg op gaan. Zo kunnen ook in de toekomst publieke voorzieningen worden betaald, zoals zorg, onderwijs én (het onderhoud van) de wegen.”

Daadwerkelijk gebruik

Automobilisten betalen in het nieuwe systeem voor het daadwerkelijk gebruik van de weg en niet langer een vast bedrag voor het bezit van een auto. Waar en wanneer deze kilometers gereden zijn, maakt niet uit. Hoe de kilometers berekend worden, moet nog worden uitgewerkt. Het kabinet zegt daarbij wel dat de kilometerprijs jaarlijks omhoog gaat als er, door de verdere groei van het aantal elektrische voertuigen, minder belasting binnen dreigt te komen.

Rechtvaardiger

Door het huidige systeem om te vormen van een belasting op bezit naar een belasting op gebruik, worden de lasten van automobiliteit evenwichtiger en rechtvaardiger verdeeld, denkt het kabinet. Minister Harbers van Infrastructuur en Waterstaat: “In het dagelijks leven betaal je voor wat je gebruikt; bijvoorbeeld je boodschappen en je kleding. Automobilisten betalen straks niet meer voor het bezit van een auto, maar voor het gebruik ervan. Dit systeem is eerlijker, want de lasten worden verdeeld naar gebruik. Automobilisten die weinig rijden, betalen minder dan automobilisten die veel rijden. Zij belasten het wegennet en de omgeving minder dan automobilisten die meer kilometers maken.”

Bewuster

Automobilisten worden met de invoering van betalen naar gebruik gestimuleerd om bewuster hun auto te gebruiken, hoopt het kabinet. Daarmee leveren auto’s ook een bijdrage aan het terugdringen van de CO2-uitstoot. Een systeem van betalen naar gebruik heeft daarmee een positief effect op de verbetering van de luchtkwaliteit en naar verwachting ook op het verminderen van files op de weg. Deze effecten worden nog verder onderzocht.

Reacties
Voorzitter Renate Hemerik van de Vereniging van Nederlandse Autoleasebedrijven VNA: “Dit kabinet zet een eerste stap naar betalen naar gebruik (BnG) en verdient daarvoor lof. De concrete invulling van dit plan bepaalt echter hoe effectief de maatregel is om de beoogde maatschappelijke doelen te bereiken en daar is nog niet veel over bekend. De VNA is, onder voorwaarden, voorstander van een vorm van BnG. Niet als doel, maar als middel om Nederland bereikbaar te krijgen en te houden en onze mobiliteit te verduurzamen.’’ De VNA vindt wel dat er een differentiatie van de tarieven moet komen afhankelijk van de CO2-emissie. Daarnaast stelt VNA zich op het standpunt dat stabiele belastingopbrengsten niet leidend mogen zijn voor de keuze voor een nieuw belastingsysteem.

RAI Vereniging zegt blij te zijn dat het kabinet doorpakt met de invoering van een systeem van betalen naar gebruik voor auto’s (MRB+). ‘Het kabinet kiest daarmee voor een eerlijker betalingssysteem en opent de deur voor hervorming van onze autobelastingen van bezit naar gebruik.’ Ook RAI Vereniging pleit er uitdrukkelijk voor om via dit systeem de uitstoot van CO2 nog meer terug te dringen dan nu beoogd. Dat kan door in de beprijzing onderscheid te maken naar milieukenmerken van een auto. “Het systeem moet eenvoudig blijven, maar tegelijkertijd mogen we deze kans om de mobiliteit verder te vergroenen niet aan ons voorbij laten gaan”, aldus Huub Dubbelman, voorzitter van de sectie Personenauto’s en Lichte Bedrijfswagens van RAI Vereniging.

“Het huidige autobelastingsysteem is al vele jaren een doorn in het oog. Het zorgt ervoor dat nieuwe schone en zuinige auto’s in Nederland tot de duurste van Europa behoren. Invoering van betalen naar gebruik biedt de mogelijkheid om alleen het gebruik en niet meer het bezit te belasten. Door aanschafbelastingen, zoals de bpm, langzaam af te schaffen, kunnen we het Nederlandse wagenpark in een veel hoger tempo vergroenen,” aldus Dubbelman.

Een nieuw autobelastingsysteem moet wat de ANWB betreft transparant zijn en een eind maken aan de vele uitzonderingen die het huidige systeem kenmerken. Daarnaast moeten de kosten inzichtelijk zijn en mag autorijden niet duurder worden. Op dit moment worden meerdere varianten onderzocht en doorgerekend. De ANWB vindt het belangrijk dat daarbij extra aandacht uitgaat naar het borgen van de privacy. Ook moet de impact van het nieuwe belastingstelsel op de verschillende inkomensgroepen en regio’s worden meegewogen.

Lees ook:
Meerderheid Nederlanders wil belasting op autogebruik