De raad heeft vooral tot taak de nieuwste inzichten op het gebied van rijden op aardgas en groen/biogas in te brengen. De instelling van de raad hangt samen met de toenemende belangstelling voor rijden op aardgas en groen/biogas en het groeiende ledental van Aardgas Mobiel. Professor Jepma is hoogleraar Energie en Duurzaamheid aan de universiteit van Groningen. Daarnaast was en is hij lid van een aantal nationale en internationale adviesorganen op energie- en milieugebied, waaronder het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC). Ook is hij voorzitter van de werkgroep Rijden op Aardgas/biogas, een onderdeel van het Platform Duurzame Mobiliteit van de nationale Energietransitie.

 

In de loopbaan van ir. Hans Pluckel staan de gebieden Ruimtelijke Ordening en Verkeer en Milieu centraal. Tot medio 2008 was hij hoofd van de vertegenwoordiging van de vier Randstadprovincies in Brussel. In die functie was hij nauw betrokken bij de Europese richtlijnen op het gebied van lucht- en waterkwaliteit. In zijn eerdere werk voor de VNG nam hij initiatieven ter stimulering van duurzame ontwikkeling door gemeenten.

 

In het laatste kwartaal hebben vier nieuwe bedrijven zich aangesloten bij Aardgas Mobiel. Fuwell Energy Group BV exploiteert CNG-stations, Geveke levert en installeert aardgas- en biogasvulstations en biogascompressor- en boosterinstallaties, afvalbedrijf De Meerlanden gaat biogas produceren en TSE Fueling Supplies levert en installeert aardgascompressorstations. Daarmee heeft Aardgas Mobiel op dit moment twintig leden. Bij de oprichting in september 2007 waren dat er twaalf, waaronder zes automerken.

 

In de afgelopen twee jaar is het aantal aardgasvoertuigen wereldwijd ruim verdubbeld tot ruim negen miljoen. In Europa groeide het aantal aardgasvoertuigen de afgelopen maand met ruim vier procent tot bijna een miljoen (bron: Gas Vehicles Report, september 2008). Die groei wordt vooral gestimuleerd door het toenemende aanbod aan aardgasauto’s op de Europese markt. In Nederland gaat het overigens nog niet zo hard.

  

Aardgas Mobiel is een onafhankelijk samenwerkingsverband dat het rijden op aardgas en groen/biogas in Nederland wil bevorderen. In Aardgas Mobiel zijn partijen vanuit verschillende branches en sectoren vertegenwoordigd, waaronder CNG Net. In Nederland zijn volgens  de website van Aardgas Mobiel op dit moment twaalf aardgastankstations oparationeel, nog eens tien staan er gepland.  In september 2007 werd gesproken van de doelstelling van vijftig stations in 2008 250 stations in de komende vijf jaar.  "En die komen er dus ook. Als we een target stellen, is het wel de bedoeling dat we die target ook realiseren", aldus directeur Willem Rovers van CNG Net in Automobiel Management nummer 17 van 2007. De financiering van 50-75 miljoen euro zou worden verzorgd door CNG Net en zijn financiers (banken).